Değerli Konut Vergisi Başlıyor

Daha önce 1 ocak 2020’den itibaren yürürlüğe girmesi planlanan ancak daha sonra Cumhurbaşkanlığı kararıyla 1 yıl ertelenen Değerli Konut Vergisi bu yıl ödenmeye başlıyor.

Emlak vergilerinden ayrı olarak beyannamesi verilerek iki taksit halinde ödenecek değerli konut vergilerinin 2021 yılı için geçerli olacak değer ve vergi oranları şöyle:

  • Değeri 5.22 milyon ile 7.81 milyon arasında değere sahip konutlarda; 5.22 milyon TL’yi aşan kısım için binde 3,
  • Değeri 10.4 milyon TL’ye kadar olan konutlarda 5.22 – 7.81 TL arası için binde 3, fazlası için binde 6,
  • Değeri 10.4 milyon TL’den fazla olan konutlarda 5.22 – 7.81 TL arası için binde 3, 7.81 – 10.4 milyon arası için binde 6, 10.4’ün üzerindeki kısım için binde 10 (yüzde 1) değerli konut vergisi ödenecek.

Lüks konut vergileri hangi aylarda ödenecek?

Vergiye konu olan lüks konuta ilişkin beyannameler, taşınmaz değerinin tespit edildiği yılı takip eden şubat ayının 20’nci gününe kadar yapılır. Bu beyanname yıllık olarak verilir. Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir.

Lüks konut vergisinden hangi durumlarda muafiyet var?

  • Mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişilerden; 18 yaşını doldurmuş ve hiç bir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinden muaftır. Eğer kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.
  • Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hâle gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan mesken nitelikli taşınmazlardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer.
  • Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dâhil)  vergiden muaftır. Ancak bu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması hâlleri hariç tutularak bu durumda vergiye tabi tutmuştur.

Lüks konutun değerini kim belirleyecek?

Lüks konut vergisine girecek konutun değeri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veya yetkilendirdiği değerleme şirketleri tarafından belirlenip konutun sahip veya hisseleri oranında maliklerine tebliğ edilecek. Tebliğ tarihinden itibaren on beşinci günün sonuna kadar itiraz yapılabiliyor. İtiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmaz için ise belirlenen değer kesinleşmiş olarak kabul ediliyor ve dahil olduğu kademeye göre lüks konut vergisi çıkıyor.

1’den fazla değerli konutu olan ne yapacak?

1’den fazla tanıma uygun konutu bulunanlar lüks konut vergisini sadece 1 evleri için ödeyecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here