Kayseri Büyükşehir’den 7 milyon TL’ye Satılık Akaryakıt Arsası

Kayseri'de Satılık Akaryakıt Arsası

Kayseri Pervane mevkiideki akaryakıt ve servis istasyonu alanı arsası ihale ile satışa sunuluyor. İhale 18 Temmuz’da gerçekleşecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Pervane mevkiide yer alan akaryakıt ve servis istasyonu alanı arsası ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 7 milyon TL olarak belirlenen arsanın ihalesi 18 Temmuz’da yapılacak.

AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI ARSASI SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan ilçesi, Pervane mahallesi, 7316 ada, 8 parselde bulunan 2273,14 m2’lik, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.

1 – İhale 18/07/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 – İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c) Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

ç) Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d) Şartname bedeli 100,- TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e) 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 – Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here