Kentsel Dönüşüm Düzenlemesi Yasalaştı

Kentsel dönüşüme ilişkin düzenlemeler içeren “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesine İlişkin Yasa ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Söz konusu yasayla, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen bölgelerde, bu depremlerin ve akabinde yaşanan depremlerin etkisiyle oluşan zararlarla bağlantılı olması kaydıyla, hak sahipliğine yönelik işlemler hariç olmak üzere hasar tespit raporlarına dayalı olarak tesis edilen idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında yeni değişiklikler getiriliyor. Değişiklikle yargı süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, 10 gün içinde ilk inceleme gerçekleşecek. Daha sonra dava dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılacak. Savunma verme süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta olarak gerçekleşecek. Bu süre ilk ve son kez maksimum 10 gün uzatılabilecek. Savunmanın verilmesi veya savunma verme süresinin geçmesi ile birlikte dosya tekemmül etmiş sayılacak.

Yürütmenin durdurulması talebine yönelik verilen kararlara itiraz edilemeyecek.

15 GÜN İÇİNDE KEŞİF YAPILACAK

Keşif ve bilirkişi incelemesi gerçekleşmesi lazım olan durumlarda, dosyanın tekemmülünden itibaren 2 hafta içinde keşif gerçekleşecek. Tarafların hak ve menfaatlerinin muhafaza edilmesi bakımından zorunluluk bulunan durumlarda keşif ve bilirkişi incelemesi, ilk incelemeyi müteakiben de gerçekleşebilecek. Bilirkişi raporları 2 hafta içinde mahkemeye iletilecek. Bilirkişilere ve bilirkişi raporlarına, raporun tebliğinden itibaren bir hafta içinde itiraz etme hakkı bulunacak.

Duruşma gerçekleşmesi, tarafların istemine ve mahkemenin kararına bağlı olacak. Duruşma davetiyeleri, duruşma gününden minimum 2 hafta önce taraflara gönderilecek. Bu davalar dosyanın tekemmülünden ya da ara karar, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma gerçekleşmesi gereken durumlarda bunların tamamlanmasından itibaren en fazla 2 hafta içinde karara bağlanacak. Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yoluna müracaat edilebilecek. İstinaf dilekçeleri 10 günde incelenecek ve tebliğe çıkarılacak. İstinaf dilekçelerine cevap verme süresi 2 hafta olacak. İstinaf istemi en geç 60 gün içinde karara bağlanacak.

Tam yargı davalarıyla bu madde çerçevesindeki iptal davaları beraber görülemeyecek. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce beraber açılmış olan iptal ve tam yargı davaları ayrılacak ve bu davalar bulunduğu aşamadan itibaren görülmeyi sürdürülecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalara ilişkin de bu madde hükümleri bulunduğu adımdan itibaren uygulanacak. Bu doğrultuda, işlemeye başlanan savunma verme, bilirkişi raporuna itiraz, istinaf müracaat ve istinaf dilekçesine cevap verme süreleri değişmeyecek.

REZERV YAPI ALANLARI YENİDEN TANIMLANIYOR

Yasayla beraber, dış finansman olanaklarının Kentsel Dönüşüm Başkanlığına, krediye ilişkin anlaşmadaki hedefe sadık kalınarak kullandırılmasını sağlamak üzere düzenleme de gerçekleşti. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesine İlişkin Kanun’un “dış borcun tahsisi” tanımına “Kentsel Dönüşüm Başkanlığına” ibaresi ilave edildi.

Yasayla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, özel bütçeli idare şeklinde teşkilatlandırılırken Dünya Bankasınca finanse edilen kredinin Kentsel Dönüşüm Başkanlığına tahsisli olarak kullandırılmayı sürdürülmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesine İlişkin Yasa’da “rezerv yapı alanı” tanımında değişikliğe gidildi. Rezerv yapı alanı tanımındaki “yeni yerleşim alanı olarak” ibaresi çıkarılırken söz konusu düzenlemenin gerekçesinde, uygulamada açılan davalarda, herhangi bir taşınmazın rezerv yapı alanı olarak belirlenebilmesi için meskun alanlar haricinde olması gerektiği yönünde değerlendirme yapılarak hüküm kurulduğu, yerleşim bölgelerindeki parsellerin de rezerv yapı alanı olarak belirlenmesinin mümkün olmasının hedeflendiği aktarıldı.

Yasayla riskli yapı tespiti ve Hazine taşınmazlarının değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsisine yönelik görev, hak ve yetkilerin bundan sonra Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından kullanılmasını sağlamak üzere değişiklik yapıldı.

Bu kapsamda, riskli yapı tespiti Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idare tarafından resen yapılabilecek. Uygulamada bazı malikler tarafından veya kiracılar tarafından riskli yapı tespiti yapılmasının engellendiği ve kendi bağımsız birimlerinden tespit için numune alınmasına izin verilmediği görüldüğünden, riskli yapı tespitinin, gerekmesi durumunda mülki idare amirince verilecek yazılı izne istinaden yeterli kolluk kuvveti marifetiyle kapalı kapılar veya alanların açtırılması suretiyle yapılabilmesine olanak verilecek.

Riskli yapı tespitine yönelik bilgileri ihtiva eden tutanak, riskli yapıya asılacak. Maliklere e-Devlet’ten bildirim yapılacak ve ilgili muhtarlıkta 2 hafta süreyle ilan edilecek. Tespite yönelik bilgileri ihtiva eden tutanağın muhtarlıkta gerçekleşecek ilanın son günü hak sahiplerine tebliğ edilmiş sayılacak.

Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından mülkiyetlerindeki taşınmazların rezerv yapı alanı olarak belirlenmesi isteğinde bulunulabilmesi için; bu taşınmazların yapılaşmaya esas arsa metrekaresinin yüzde 30’unun mülkiyetinin devrine muvafakat edilmesi veya aynı miktarın değerinin dönüşüm projeleri özel hesabına gelir şeklinde kaydedilmek üzere Kentsel Dönüşüm Başkanlığına verilmesi şart olacak.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz