Mamak’ta 329 milyon TL’lik dönüşüm başlıyor!

Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait olan Mamak İlçeci, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 2.,  5., ve 7.  Etapta bulunan arsalar üzerin  kat karşılığı inşaat yaptırılacak.

“Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında çalışmalar hızla devam ediyor. Kapsadığı alan ve üretilecek konut sayısı sebebi ile dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesi olarak gösterilen projede yeni konutların inşası için ihale süreci başladı.

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 7,5 milyon metrekarelik alan üzerinde 14 mahalleden oluşuyor. 11 etap halinde yürütülen projede zeminde 13 bin 500 gecekondu dönüştürülecek.

1.135 konut tamamlanmıştı
Ankara Büyükşehir Belediyesince Mamak Araplar Mahallesi’nde inşa edilen bin 135 konutun inşaatı geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı.  İnşaatı tamamlanan konutlar, rekreasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının hemen sonrasında çekilecek kurayla hak sahiplerine verilecek.

Dönüşüm projesi kapsamında Mamak İlçesi, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 2.,  5., ve 7.  Etapta bulunan taşınmazlar üzerine toplam 329 milyon 20 bin TL bedel ile  kat karşılığı inşaat yaptırılacak.

İHALE İLANI:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Mamak İlçesi, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 2.,  5., ve 7.  Etapta bulunan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır.

1- Bu işin tahmini keşif bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “2017 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas alınarak 329.020.839,00-TL (ÜçyüzyirmidokuzmilyonyirmibinsekizyüzotuzdokuzTürkLirası) dir.

2- İhale 12.04.2018 Perşembe günü saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18 Yenimahalle/Ankara adresindeki,  Ankara  Büyükşehir Belediyesi Binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından (Hipodrom Caddesi No:5 Kat 14 Yenimahalle/Ankara adresinde 08.00–17.00 saatleri arasında görülebilir

4- İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı ayrı yevmiye numarası alınacaktır.

5- İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;

A)Tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi,

B)Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2018 Yılı),

C)Noter tasdikli İmza sirküleri,

D)Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa),

E)İşin keşif bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında 329.020.839,00 TL x %3 = 9.870.625,17 TL (DokuzmilyonsekizyüzyetmişbinaltıyüzyirmibeşTürkLirasıonyediKuruş)  Geçici Teminat vermesi,

F)Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler:

1.İstekliler, Son 15 yıl içerisinde sözleşmeye dayalı yapılan toplam inşaat alanı 15.000 m2 ve üzerindeki işlerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen III-A ve üzeri Gruplarda tanımlı yapılara uygun iş bitirme belgesi ile (III-A ve üzeri Gruplarda tanımlı yapılar İş Bitirme Belgesinde veya Yapı Kullanım İzin Belgesinde belirtilmiş olacaktır. Devam eden işler içinse  %80’ini geçmesi kaydı ile ilgili resmi kurumdan onaylı Seviye Tespit Tutanağı ibraz edilecektir.) Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ, B Üst Yapı Bina İşleri II. Grup işlere ait iş bitirme belgesi, kabul tutanakları, kesin hakediş raporu vb. belgelerden biriyle veya yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işler ise ilgili belediyeden alınmış yapı kullanma izini ile belgelenmiş olacaktır. Tüzel kişiliğin % 51 hissesine sahip ortağın iş bitirme belgesi de % 100 olarak kabul edilecektir. İş bitirme belgelerinin güncellemesi karne katsayıları ile yapılacaktır.

2.İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge,

3.Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge,

4.Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler,

5.2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge,

6.Son 3 yıla ait Şirket Cirosu,

7.İşin keşif bedelinin % 30’i kadar kullanılmamış nakit kredi, % 30’ i kadar da banka referans mektubu verilecektir.

G)Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde;

1)F/1 bendi; pilot firma tamamını, ortaklar ise pilot firmanın taahhüt etmesi gereken iş bitirme miktarının % 50’ nispetinde,

2)F/2 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını,

3)F/3 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını,

4)F/4 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını,

5)F/5 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını,

6)F/6 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını,

7)F/7 bendi; pilot firma tamamını, ortaklar ise % 50’ nispetinde münferiden karşılanacaktır.

8)E bendi; Geçici ve kesin teminat mektupları pilot firma ve/veya ortaklarınca müştereken karşılanacaktır.

H)Yer Görme Belgesi,

İ)Şartname Alındı Makbuzu,

6- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti,

Kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup,  kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde,  İhale Şartname Hükümleri uygulanacaktır.

8- Bu İşin Şartnamesi 1.000,00 TL  (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce saat 16:00’ya kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.

İhale metni için tıklayın

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz